20190619 framlades och fattades, med mycket bred majoritet, följande beslut i
kommunstyrelsen:
”Förslag till kommunstyrelsen:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att avsluta möjligheten för kommunens anställda att köpa
mat från Måltidsservice från och med den 1 september 2019.
2. Detta förslag berör inte pedagogiska måltider.”

I tjänsteskrivelsen kan man läsa att det dessutom är svåra administrativa uppgifter att hantera.
Man anger följande:
”Administrationen för detta är omfattande och inbegriper beställning och distribution av
matkuponger, försäljning av matkuponger på skola/boende samt hantering av löneavdrag.
Hanteringen av löneavdraget sker manuellt med handskrivna listor som skickas till SOLTAK
för registrering i lönesystemet.”
Detta är enbart att anse som smått bisarrt i en digital värld och är faktisk väldigt lätt att
korrigera. Det är majoritetens ansvar att se till att ett system införs som underlättar att denna
analoga hantering som härrör äldre tider genast åtgärdas.

Det är lätt att i den efterföljande debatten läsa det som att skolpersonal inte längre skall ha
tillgång till att köpa mat i skolmatsalar och rent tekniskt kan förvaltningen tolka det så. Det är
också lätt att förledas att tro och framföra åsikten att vi förtroendevalda inte ”har alla hästar
hemma” för att uttrycka sig milt som en sammanfattning av de skrivelser man kan ta del av på
sociala medier. Låt oss, som oppositionsparti, få framföra vår genuina ursäkt för beslutet och
dess medföljande, som vi ser det, missuppfattningar. Majoriteten i Kungälv borde självklart
göra detsamma i stället för att försvara ett dumt formulerat beslut. Vår intention och vad vi
menar att vi fattat beslut om är följande: personal som ej är anställd på en skola skall
fortsättningsvis inte kunna köpa mat i en skolmatsal. Anledningen till detta ställningstagande
är att skolan är till för elever och anställda på enheten. Utomstående skall ej under skoltid
vistas på skolområdet utan specifika skäl och tillstånd från rektor. Detta ställningstagande är
inte kontroversiellt, det handlar om säkerhet såväl som om att elever och skolpersonal skall ha
sin arbetsplats ifred, precis som alla andra arbetsplatser är fredade från utomstående. Det som
helt klart blivit fel är att skolpersonal inte skall kunna köpa mat i en skolmatsal. Men låt oss
rätta till det, svårare än så är det inte. Skolpersonal skall kunna köpa mat, avdrag för detta
görs enkelt i lönesystemet. Detta borde vara en rättighet, inte minst på skolor på landsbygden
där det inte finns alternativ att äta annorstädes. Men oavsett landsbygd eller ej, det finns ingen
personal på skolor som har tid att ta sig annanstans för att äta. Den personal som äter med sina
elever arbetar och har s.k. ”pedagogiska måltider”, de skall inte betala något och de behöver
ej heller förmånsbeskattas. Vilka som skall ha detta beslutar rektor. Vi kommer att se till att
detta beslut tas om och rättas till. Får vi inte gehör från socialdemokrater och moderater att
snabbt hantera detta i kommunstyrelsen kommer vi att ta upp det som en motion. Då tar det
längre tid, men vi hoppas att alla kan se vilka bisarra konsekvenser detta beslut har fått.

Elisabeth Mattsson (L)
Oppositionsråd

Matilda Jansson (L)
Vice ordförande, beredningen för bildning och lärande