Demokrati

Vi Liberaler vill att Kungälvs kommun ska vara en framstående kommun vad gäller möjligheter för våra medborgare att vara delaktiga i den demokratiska beslutsprocessen oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet och bakgrund.
Det ska vara lätt att ta del av de gemensamma resurserna och komma i kontakt med tjänstemän och politiker. Ny teknik möjliggör för alla medborgare att påverka de politiska processerna genom förslag och opinionsbildning via nätet.

Vi vill:
• Införa möjligheten för alla medborgare oavsett ålder i kommunen att lägga förslag, s.k. e-petitioner
• Utöka Toleransarbetet så att även gymnasieelever kan delta
• Utveckla ungdomsfullmäktige och ge både högstadieelever och gymnasieelever möjlighet att vara med

 

Skola och barnomsorg

Vi Liberaler vill se ett starkt samhälle som både förmår varje individ att odla sin särart och samtidig ger trygghet och gemenskap åt grupper och enskilda. Samhällets styrka bygger på det sociala kapital som uppstår i ett samhälle där människor möts, utvecklar tillit och känner ett gemensamt ansvar för varandra.
Skolan och barnomsorgen är de viktigaste institutionerna för att bygga detta gemensamma sociala kapital, i samspel mellan personal, barn, elever, föräldrar och andra vuxna.
Vår barnomsorg och skola skall vara så starka att de kan omsluta alla barn och elever, förmå dem att växa både som individer och medborgare. Barnomsorgen och skolan är vårt främsta verktyg för tillväxt och är vår främsta arena för integration och demokratisk fostran.

Vi vill:
• Att alla elever ska ges individuella förutsättning för godkänt betyg, vi ska stärka elevhälsan och satsa på behöriga speciallärare
• Initiera kommunal/ fristående öppen förskola som en plats för integration och social samvaro
• Fortsätta med Sveriges största satsning på fortbildning för grundskollärare och specialpedagoger med 15000 SEK/ pedagog

 

Näringsliv och arbete

Vi Liberaler tror på kraften i människors kreativitet, idéer och företagsamhet. Det ska vara lätt att starta och driva företag i kommunen. Det ska löna sig att ta risker och tänka nytt. Med ett friare näringsliv utan osund konkurrens från offentlig verksamhet och genom att förbättra företagares frihet och möjligheter får vi goda förutsättningar för ett varierat och växande näringsliv. Det bidrar till en varierad arbetsmarknad där fler kan få jobb.

Vi vill:
• Att stadsutvecklingen ska ske så att vårt centrum upplevs attraktivt och levande och att det nya Kongahälla och Västra Gatan binds samman
• Starta ett näringslivsråd och inrätta en näringslivslots för att bättre möta lokala företagares behov och tillsammans utveckla näringslivet i Kungälvs kommun
• Att Kungälvs kommun som arbetsgivare ska erbjuda karriärmöjligheter, traineeprogram och vidareutbildning för sina anställda

 

Kultur, fritid och besöksnäring

För oss Liberaler är kulturen människornas själ och idrotten vårt blodomlopp, en meningsfull fritid gör oss till både lyckligare och friskare människor. Vi vill lyfta fram kulturens, idrottens och fritidsaktiviteternas betydelse för hälsa, för möjligheten att växa som människa samt för besöksnäringen.
Vi ska ta tillvara på kunskapen och intresset hos invånare och föreningsliv när vi tillsammans förvaltar och utvecklar vårt gemensamma kulturarv, våra unika naturområden och breda utbud av idrottsaktiviteter. Bohus Fästning, Carlstens Fästning, Strandverket och andra unika kulturplatser i kommunen ska synliggöras och utvecklas för att invånare och besökare bättre ska kunna ta del av kommunens rika kulturarv.

Vi vill:
• Upprätta ett idrottsbibliotek så fler kan utöva idrott i kommunen
• I samverkan med föreningar och företag bygga en multisporthall och fortsätta verka för mer is under tak för att utveckla idrottsutbudet
• Förverkliga Bohusporten, besökscentrum och museum på Fästningsholmen
• Öka bidraget till idrotts- och kulturföreningar i kommunen som satsar på sociala investeringar och ungdomars ledarskap

 

Samhällsbyggande och hållbar utveckling

Vi Liberaler vill att vi ska växa för att må bra, värna hållbarhet och behålla vår öppna och landsbygdsvänliga identitet. Att växa hållbart innebär att ta socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvar för kommande generationer. Vi ska använda förnybara material i så hög utsträckning vi kan när vi bygger nytt.
Vi skall respektera naturen och kulturen. Alla människors tillgång till våra skogar, hav och natur är grundläggande i den hållbara utvecklingen. Ungas kollektivåkande skall stärkas genom fritidskort för barn och unga alla dagar på året. Påbörja arbetet med brobygge över Kornhall för omfördelning av biltrafik och bättre flöde i trafiken.

Vi vill:
• Att barn och unga ska ha fritidskort i hela regionen alla dagar på året
• Ta fram program för att öka antalet bostäder i flerfamiljshus byggda i trä och bygga Kungälvs nya trästad på Åseberget
• Utöka och anpassa pendelparkeringarna så att även bilister kan öka sitt kollektivåkande
• Fortsätta utbyggnaden av gång- och cykelbana mellan våra fästningar Bohus och Carlsten

 

Välfärd och omsorg, sociala insatser

Vi skall kunna leva ett aktivt liv genom hela livet. Vi Liberaler vill ha en kommun som, från ny i världen till åldersrik, ger trygghet, omsorg och värnar om vår hälsa och välgång i livets alla skeenden oavsett livsförutsättningar utifrån socialt, kulturellt och funktionellt perspektiv. Tidiga förebyggande insatser i samarbete mellan kommun, näringsliv, föreningsliv och primärvården ska prägla vårt tanke- och arbetssätt eftersom det ger såväl samhällsekonomisk som individuell vinst. Vi vill se ett öppet och tolerant samhälle som välkomnar människor. Tillsammans skapar vi ett samhälle där vi lever med respekt för varandra och där de som kommer hit tar ansvar för att bli en del av vår kommun, lär sig språket och utbildar sig. Våra verksamheter skall kunna drivas i alla olika former, privat, offentlig eller icke vinstdrivande.

Vi vill
• Ha fler sociala investeringar för barn och ungdomar, ju tidigare insatser desto bättre förutsättningar för att skapa ett gott liv
• Låta äldreboende drivas som intraprenad för att utveckla förmågan att möta de förväntningar som årsrika har framöver
• Inrätta en funktionshinderlots för att öka stödet till familjer som har barn med funktionshinder

 

Ekonomi

Kungälvs kommun har en växande ekonomi med framtida utmaningar som vi ställs inför när ett samhälle växer och vi blir fler och befolkningen åldras. När vi blir fler måste också samhällsservicen byggas ut, å andra sidan är en ökning av befolkningen förutsättningarna för att kunna frodas och ha god tillväxt. Kungälvs kommun ligger i en dynamisk och stark region med närhet till Göteborg, det gör att vi har den bästa av förutsättningar att klara framtidens utmaningar. Vi är en av de starkaste kommunerna i Sverige gällande låg arbetslöshet bland alla åldrar och med inflyttning stärker vi vår skattebas ytterligare. Ju fler som arbetar och betalar skatt desto bättre blir vår ekonomi. Detta faktum gör att vi liberaler inte tänker höja den kommunala skatten kommande mandatperiod.

Vi vill:
• Ha oförändrad skattesats, 21,44 kr
• Att soliditeten kommande mandatperiod skall vara 9 – 12 %
• Att överskottsmålet 2019-2022 skall vara 2 – 3%

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.